Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje ogólne
 

 

Służba Przygotowawcza - to rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.

Powołanie do tej służby powstaje w drodze, dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

·       niekarana za przestępstwo umyślne,

·       posiadająca obywatelstwo polskie,

·       odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,

·       wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:

·       co najmniej wyższe magisterskie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;

·       co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;

·       co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Postępowanie rekrutacyjne  do służby przygotowawczej obejmuje:

·        analizę złożonych dokumentów i zaświadczenia szkoły wyższej oraz danych zawartych w ewidencji wojskowej;

·        rozmowę kwalifikacyjną.

Wojskowy Komendant Uzupełnień osoby ubiegające się o powołanie do służby przygotowawczej, nieposiadające orzeczonej zdolności do czynnej służby wojskowej kieruje do:

·        wojskowej komisji lekarskiej, w celu wydania orzeczenia o jej zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej;

·        w przypadku kandydatów do służby w Żandarmerii Wojskowej, w celu określenia zdolności do służby w Żandarmerii Wojskowej;

·        wojskowej pracowni psychologicznej, w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do odbycia czynnej służby wojskowej.

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy, a na powołanie danej osoby do służby przygotowawczej mają wpływ:

·        wyniki nauczania oraz poziom kwalifikacji, wynikające z treści świadectw i innych dokumentów złożonych wraz z wnioskiem o powołanie do służby przygotowawczej;

·        wynik rozmowy kwalifikacyjnej;

·        potrzeby Sił Zbrojnych, w tym limit powołań do służby przygotowawczej i miejsc w szkole wojskowej lub charakter szkolenia.

 Żołnierzy służby przygotowawczej kształcą na potrzeby korpusu:

·        oficerów – uczelnie wojskowe;

·        podoficerów – szkoły podoficerskie;

·        szeregowych – ośrodki szkolenia.

Żołnierzy służby przygotowawczej  kształconych na potrzeby korpusu szeregowych zawodowych w ramach tego kształcenia można również szkolić w jednostkach wojskowych.

Służba przygotowawcza kończy się egzaminem.

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej żołnierze służby przygotowawczej otrzymują bez szczególnego nadania tytuł:

·        podchorążego - jeżeli kształcą się na oficera,

·        kadeta - jeżeli kształcą się na podoficera,

·        elewa - jeżeli kształcą się na szeregowego.

Żołnierzowi służby przygotowawczej kształconemu na potrzeby korpusu:

·        oficerów — przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, ok. 1920 zł brutto;

·        podoficerów — przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 40% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, ok. 1280 zł brutto;

·        szeregowych — przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 30% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, ok. 960 zł brutto.

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:

·        dla żołnierza kształcącego się na oficera – do sześciu miesięcy;

·        dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do pięciu miesięcy;

·        dla żołnierza kształcącego się na szeregowego – do czterech miesięcy.

Służba przygotowawcza w przypadku studentów uczelni wyższych może być pełniona w dwóch kolejno po sobie następujących latach studiów, w czasie letnich przerw wakacyjnych.

Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

 Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. z 2017, poz. 1430 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą  (Dz.U. z 2010 r., nr 41, poz. 241 z póź. zm.).

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz.U. 2015 poz. 449)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie opiniowania żołnierzy służby przygotowawczej (Dz.U. 2015 poz. 417)

Informacje dotyczące  naboru ochotników do służby przygotowawczej można uzyskać  w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Sandomierzu w  pokoju nr  7 oraz pod nr telefonu 261-514-843 lub 261-514-844 .