Strona Główna BIP Strona Główna
Uposażenie żołnierzy zawodowych
 

OBECNY SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH


1.1. UPOSAŻENIE ZASADNICZE I DODATKI DO UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

Podstawowym źródłem dochodów żołnierzy zawodowych jest otrzymywane co miesiąc uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym. Ogół żołnierzy zawodowych (oficerowie, podoficerowie, szeregowi) otrzymuje uposażenie zasadnicze, którego wysokość w głównej mierze zależy od stopnia etatowego zajmowanego stanowiska służbowego.

Średnie uposażenia miesięczne (uposażenie zasadnicze, bez dodatku za długoletnią służbę) wynoszą dla:
a. szeregowego - 3 200 zł
b. starszego szeregowego - 3 270 zł
c. kaprala
- 3 690 zł
d. podporucznika - 4 720 zł
e. porucznika - 4 780 zł
f. kapitana - 4 970

Dodatek za długoletnią służbę wojskową

1. Żołnierzowi zawodowemu przyznaje się dodatek za długoletnią służbę wojskową w wysokości:
1) po trzech latach służby wojskowej – 3%,
2) po sześciu latach służby wojskowej – 6%,
3) po dziewięciu latach służby wojskowej – 9%,
4) po dwunastu latach służby wojskowej – 12%,
5) po piętnastu latach służby wojskowej – 15%
– należnego uposażenia zasadniczego.
2. Dodatek określony w ust. 1 pkt 5 zwiększa się o kwotę 1% należnego uposażenia zasadniczego za każdy kolejny rok służby wojskowej pełnionej ponad piętnaście lat, nie więcej jednak niż do wysokości 35% po 35 latach służby wojskowej.


I. 2. INNE NALEŻNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCE ŻOŁNIERZOM ZAWODOWYM

Niezależnie od otrzymywanych uposażeń, żołnierze zawodowi są również uprawnieni do otrzymywania szeregu należności pieniężnych o charakterze okazjonalnym i uznaniowym:
1) zasiłek na zagospodarowanie,
2) dodatkowe uposażenie roczne,
3) nagrody i zapomogi,
4) nagrody jubileuszowe,
5) należności za podróże i przeniesienia służbowe,
6) gratyfikacje urlopowe,
7) dodatkowe wynagrodzenie za dodatkowo powierzone czasowe pełnienie obowiązków służbowych i za wykonywanie czynności powierzonych wykraczających poza zadania wynikające z zajmowanego stanowiska służbowego,
8) należności związane z pełnieniem zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa,
9) należności związane ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej,
10) w przypadku śmierci żołnierza zawodowego lub członka jego rodziny, przysługują:
- zasiłek pogrzebowy;
- odprawa pośmiertna;
- pokrycie kosztów pogrzebu.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z 28 grudnia 2016r.
w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych
(Dz. U. z 2016r. poz 2278)
   
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 listopada 2014 r.
w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych
(Dz. U. z 2014r. poz 1618)


   
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 18 grudnia 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych
(Dz. U. z 2015r. poz 2211)
   
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z 28 kwietnia 2014r.
w sprawie określenia grup uposażenia
(Dz. U. z 2014r. poz 617)