Strona Główna BIP Strona Główna
AKTUALNOŚCI
 


Żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe, po każdych 12 miesiącach kalendarzowych trwania kontraktu, dowódca jednostki wojskowej może przyznać nagrodę w wysokości do 2000 zł. Warunkiem przyznania nagrody jest odbycie ustalonych w tym okresie ćwiczeń wojskowych oraz uzyskania z nich pozytywnych ocen służbowych.Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu prowadzi nabór
do służby przygotowawczej na I turnus 2017r.
z terminem wcielenia styczeń 2017r.


Zainteresowanych prosimy o kontakt z WKU
Tel. kontaktowy: 15 832-34-04 wew.117


Szkolenie na potrzeby
Wojsk Obrony Terytorialnej

Kliknij TUTAJ aby dowiedzieć się więcej

 

Zainteresowanych prosimy o PILNY kontakt z WKU w Sandomierzu
Tel. kontaktowy: 15 832-34-04 wew.117


     Informujemy, że pod adresem www.obywatel.gov.pl znajduje się nowo powstała strona internetowa zawierająca informacje i usługi przyjazne obywatelom. OBYWATEL.GOV.PL to dobre źródło informacji o usługach, które państwo świadczy dla obywatela. Dodatkowo pod adresem www.obywatel.gov.pl/sluzba-wojskowa można uzyskać informacje dotyczące służby wojskowej.


  CZAS OCHOTNIKÓW

Od 1 marca każdy mężczyzna podlegający powszechnemu obowiązkowi obrony może ochotniczo zgłaszać się do swojej macierzystej Wojskowej Komendy Uzupełnień, by złożyć akces do odbycia szkolenia wojskowego. Taką samą deklarację mogą składać także kobiety zainteresowane odbyciem szkolenia.

Jest to oferta skierowana przede wszystkim do osób w wieku 18-50 lat, które nie były w wojsku, a chciałyby odbyć przeszkolenie wojskowe. Dotyczy ona także tych chętnych w wieku 18-60 lat, którzy odbyli służbę wojskową, a teraz mogą zostać przeszkoleni w ramach ćwiczeń rezerwy.

Możliwe będą trzy ścieżki postępowania:

 • W przypadku gdy do WKU zgłosi się osoba bez jakiegokolwiek wcześniejszego przeszkolenia w wieku 18-50 lat, będzie mogła zostać zakwalifikowana do odbycia służby przygotowawczej;
 • W przypadku, gdy do WKU zgłosi się żołnierz rezerwy z nadanym przydziałem mobilizacyjnym (oficerowie i podoficerowie do 60 lat, szeregowi do 50 roku życia), wojskowy komendant uzupełnień skieruje go do odbycia ćwiczeń wojskowych w ramach szkolenia rezerw w jego macierzystej jednostce wojskowej zgodnie z „Planem powołania rezerw osobowych do jednostki wojskowej na ćwiczenia wojskowe” w danym roku kalendarzowym w ramach przydzielonego limitu;
 • W przypadku, gdy do WKU zgłosi się żołnierz rezerwy bez nadanego przydziału mobilizacyjnego (oficerowie i podoficerowie do 60 lat, szeregowi do 50 roku życia), wojskowy komendant uzupełnień nada mu taki przydział w przypadku wystąpienia potrzeb uzupełnieniowych i w ramach przydzielonego limitu,  skieruje do odbycia ćwiczeń wojskowych zgodnie z „Planem powołania rezerw osobowych do jednostki wojskowej na ćwiczenia wojskowe” w danym roku kalendarzowym. Przy braku takiej możliwości ujmie go w bazie danych ochotników do odbycia ćwiczeń w pierwszej kolejności.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzania wojskowych komend uzupełnień w celu składania stosownych deklaracji.

To jest Wasz czas – czas ochotników.


Informujemy, że w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Sandomierzu w pokoju nr 6 znajduje się "Punkt Informacyjny o Narodowych Siłach Rezerwowych" dla osób zainteresowanych służbą w ramach NSR w zakresie zapewnienia niezbędnych informacji dotyczących wprowadzonych zmian prawnych ustawa z dnia 24 kwietnia 2014r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 12.05.2015r. poz. 827 z późn. zm.). 

Informacje można również uzyskać pod:

 •  numerem telefonu - 15 832 34 04 wew. 117,


Nabór do pełnienia służby przygotowawczej

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu prowadzi nabór do pełnienia służby przygotowawczej.
Służba przygotowawcza przeznaczona jest głównie dla ochotników, niepełniących do tej pory służby wojskowej w jakiejkolwiek formie, którzy mają ukończone 18 lat.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

 • nie karana za przestępstwo umyślne;
 • posiadająca obywatelstwo polski;
 • posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej
 • wiek co najmniej 18 lat;
 • posiadająca odpowiednie wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej lub ośrodka szkolenia.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby przygotowawczej powinny zgłosić się do WKU w Sandomierzu w celu złożenia wniosku o powołanie do pełnienia służby przygotowawczej wraz z następującymi dokumentami:

 1. (odpis lub uwierzytelnioną przez macierzystą szkołę kopię ) świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych - w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie;
 2. Inne dokumenty mogące mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu;
 3. Zaświadczenie z uczelni w przypadku studentów


ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

Dzięki temu otrzymasz:

 • dodatki, nagrody uznaniowe, zapomogi;
 • zwrot kosztów przejazdów do miejsca pełnienia służby;
 • zakwaterowanie zbiorowe;
 • umundurowanie i wyekwipowanie;
 • bezpłatne wyżywienie;
 • opiekę medyczną;
 • opiekę stomatologiczną;
 • zaopatrzenie w produkty lecznicze;
 • gwarancję stabilności zawodowej;
 • zachowanie praw do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej itp.;

 
Osoba zainteresowana służbą w NARODOWYCH SIŁACH REZERWOWYCH musi spełnić łącznie następujące warunki:

 • posiadać orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • nie być przeznaczonym do służby zastępczej;
 • nie być karanym za przestępstwo umyślne;
 • posiadać wykształcenie co najmniej gimnazjalne przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych lub co najmniej średnie przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów albo co najmniej wyższe przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla oficerów;
 • posiadać przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej;
 • zaliczyć z oceną pozytywną sprawdzian z wychowania fizycznego zorganizowany przez dowódcę jednostki wojskowej.

Dokładniejsze informacje można uzyskać w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sandomierzu – pokój nr 7.