Strona Główna BIP Strona Główna
AKTUALNOŚCI
 

Samoobrona Kobiet to projekt bezpłatnych szkoleń, które będą się odbywały w 30 polskich miastach.
Najlepsi wojskowi instruktorzy będą uczyli i pokazywali Polkom, jak doskonalić umiejętności i techniki samoobrony, po to, aby w razie niespodziewanego ataku czy znalezienia się w sytuacji zagrażającej osobistemu bezpieczeństwu potrafiły sobie z nimi poradzić.

II EDYCJA SZKOLENIA (przewidywany termin rozpoczęcia - wrzesień)
Rejestracja kandydatek na II edycję szkolenia poprzez pocztę elektroniczną.
Termin przyjmowania zgłoszeń do 15 czerwca 2017 roku.

Aby dowiedzieć się więcej na temat organizacji i możliwości uczestnictwa w szkoleniu
należy kliknąć w poniższy obrazek:

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela mjr Zbigniew TURCZYNIAK
tel. 261-514-841, e-mail: wkusandomierz@ron.mil.pl


Żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe, po każdych 12 miesiącach kalendarzowych trwania kontraktu, dowódca jednostki wojskowej może przyznać nagrodę w wysokości do 2000 zł. Warunkiem przyznania nagrody jest odbycie ustalonych w tym okresie ćwiczeń wojskowych oraz uzyskania z nich pozytywnych ocen służbowych.Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu prowadzi nabór
do służby przygotowawczej na III turnus 2017r.
z terminem wcielenia 05 września 2017r.


Zainteresowanych prosimy o kontakt z WKU
Tel. kontaktowy: 261-514-844


Szkolenie na potrzeby
Wojsk Obrony Terytorialnej

Kliknij TUTAJ aby dowiedzieć się więcej

Zainteresowanych prosimy o PILNY kontakt z WKU w Sandomierzu
Tel. kontaktowy: 261-514-842


 

     Informujemy, że pod adresem www.obywatel.gov.pl znajduje się nowo powstała strona internetowa zawierająca informacje i usługi przyjazne obywatelom. OBYWATEL.GOV.PL to dobre źródło informacji o usługach, które państwo świadczy dla obywatela.

Dodatkowo pod adresem https://obywatel.gov.pl/bezpieczenstwo można uzyskać informacje dotyczące służby wojskowej.


Nabór do pełnienia służby przygotowawczej

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu prowadzi nabór do pełnienia służby przygotowawczej.
Służba przygotowawcza przeznaczona jest głównie dla ochotników, niepełniących do tej pory służby wojskowej w jakiejkolwiek formie, którzy mają ukończone 18 lat.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

 • nie karana za przestępstwo umyślne;
 • posiadająca obywatelstwo polski;
 • posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej
 • wiek co najmniej 18 lat;
 • posiadająca odpowiednie wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej lub ośrodka szkolenia.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby przygotowawczej powinny zgłosić się do WKU w Sandomierzu w celu złożenia wniosku o powołanie do pełnienia służby przygotowawczej wraz z następującymi dokumentami:

 1. (odpis lub uwierzytelnioną przez macierzystą szkołę kopię ) świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych - w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie;
 2. Inne dokumenty mogące mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu;
 3. Zaświadczenie z uczelni w przypadku studentów

ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

Dzięki temu otrzymasz:

 • dodatki, nagrody uznaniowe, zapomogi;
 • zwrot kosztów przejazdów do miejsca pełnienia służby;
 • zakwaterowanie zbiorowe;
 • umundurowanie i wyekwipowanie;
 • bezpłatne wyżywienie;
 • opiekę medyczną;
 • opiekę stomatologiczną;
 • zaopatrzenie w produkty lecznicze;
 • gwarancję stabilności zawodowej;
 • zachowanie praw do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej itp.;

Osoba zainteresowana służbą w NARODOWYCH SIŁACH REZERWOWYCH musi spełnić łącznie następujące warunki:

 • posiadać orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • nie być przeznaczonym do służby zastępczej;
 • nie być karanym za przestępstwo umyślne;
 • posiadać wykształcenie co najmniej gimnazjalne przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych lub co najmniej średnie przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów albo co najmniej wyższe przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla oficerów;
 • posiadać przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej;
 • zaliczyć z oceną pozytywną sprawdzian z wychowania fizycznego zorganizowany przez dowódcę jednostki wojskowej.

Dokładniejsze informacje można uzyskać w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sandomierzu – pokój nr 7.