Strona Główna BIP Strona Główna
SZKOLENIE KURSOWE ŻOŁNIERZY REZERWY 2017
 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu prowadzi
nabór na przeszkolenie kursowe kadry rezerwy w 2017 roku

Powadzone będą następujące kursy:

1. Oficerskie

 1. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu
  ul. Czajkowskiego 109,
  51-150 WROCŁAW 31
  • Kurs oficerski, stanowisko  – dowódca plutonu,  specjalność wojskowa 
   - wojsk lądowych - pancerna – 3 miejsca.

     - TERMIN KURSU od 09.01.2017r. do 31.03.2017r. (82 dni) - 1 miejsce;
     - TERMIN KURSU od 03.04.2017r. do 23.06.2017r. (82 dni) - 1 miejsce;
     - TERMIN KURSU od 04.09.2017r. do 24.11.2017r. (82 dni) - 1 miejsce.
  • Kurs oficerski, stanowisko  – dowódca plutonu,  specjalność wojskowa 
   - wojsk lądowych - zmechanizowana – 2 miejsca.

     - TERMIN KURSU od 03.04.2017r. do 23.06.2017r. (82 dni) - 1 miejsce;
     - TERMIN KURSU od 04.09.2017r. do 24.11.2017r. (82 dni) - 1 miejsce.
  • Kurs oficerski, stanowisko  – dowódca plutonu,  specjalność wojskowa 
   - wojsk lądowych - artyleria rakietowa – 1 miejsce.

     - TERMIN KURSU od 04.09.2017r. do 24.11.2017r. (82 dni) - 1 miejsce.
  • Kurs oficerski, stanowisko  – dowódca plutonu / oficer,  specjalność wojskowa 
   - rozpoznania i walki elektronicznej - rozpoznanie ogólne - 1 miejsce.

     - TERMIN KURSU od 09.01.2017r. do 31.03.2017r. (82 dni) - 1 miejsce.
 2. Wojskowa Akademia Techniczna w WARSZAWIE
  ul. gen. Kaliskiego 2,
  01-476 WARSZAWA
  • Kurs oficerski, stanowisko  – dowódca plutonu / oficer,  specjalność wojskowa 
   - wojsk lądowych - pancerna. – 3 miejsca.

     - TERMIN KURSU od 20.02.2017r. do 12.05.2017r. (82 dni) - 1 miejsce.

2. Oficerskie doskonalenia

 1. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu
  ul. Czajkowskiego 109,
  51-150 WROCŁAW 31
  • Kurs oficerski doskonalenia, stanowisko  – dowódca plutonu,  specjalność wojskowa 
   - wojsk lądowych - pancerno-zmechanizowana - ogólna – 1 miejsce.

     - TERMIN KURSU od 11.05.2017r. do 09.06.2017r. (33 dni) - 1 miejsce.
  • Kurs oficerski doskonalenia, stanowisko  – dowódca plutonu,  specjalność wojskowa 
   - wojsk lądowych - zmechanizowana – 1 miejsce.

     - TERMIN KURSU od 11.05.2017r. do 09.06.2017r. (33 dni) - 1 miejsce.
  • Kurs oficerski doskonalenia, stanowisko  – dowódca plutonu,  specjalność wojskowa 
   - rozpoznania i walki elektronicznej - operacje psychologiczne - 1 miejsce.

     - TERMIN KURSU od 07.09.2017r. do 06.10.2017r. (30 dni) - 1 miejsce.

    Kandydaci na kurs oficerski muszą mieć odbytą czynną służbę wojskową, posiadać wykształcenie wyższe oraz posiadać wyszkolenie wojskowe, zawód lub wykształcenie zbieżne ze specjalnością wojskową występującą w potrzebach do szkolenia kursowego.

Na kurs oficerski kandydaci muszą posiadać upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE”.

Na kurs oficerski nie będą kierowani kandydaci, którzy ukończyli przeszkolenie wojskowe i posiadają zdany „egzamin na oficera”.

3. Podoficerskie

 1. Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu
  ul. Bukowska 34,
  61-716 POZNAŃ
  • Kurs podoficerski, stanowisko – dowódca drużyny,  specjalność wojskowa 
   - wojsk lądowych - pancerno-zmechanizowana - ogólna – 1 miejsce.

     - TERMIN KURSU od 06.03.2017r. do 19.05.2017r. (75 dni) - 1 miejsce.
 2. Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
  ul. Dywizjonu 303,
  08-521 DĘBLIN
  • Kurs podoficerski, stanowisko – technik,  specjalność wojskowa 
   - logistyki - techniczna - ogólna – 1 miejsce.

     - TERMIN KURSU od 04.09.2017r. do 17.11.2017r. (75 dni) - 1 miejsce.

    Kandydaci na kurs podoficerski powinni mieć odbytą czynną służbę wojskową (zawodową służbę wojskową, zasadniczą lub przygotowawczą służbę wojskową). Zasadniczym kryterium zakwalifikowania kandydata na kurs jest posiadanie specjalności wojskowej lub wykształcenia cywilnego zbieżnego z korpusem osobowy, w którym ma być szkolony w czasie kursu.

Na kurs przeszkalania kadr rezerwy będą kierowani żołnierze, którzy spełniają warunki podane przy kursach oficerskich i podoficerskich, a ponadto:

 • nie figurują w rejestrze skazanych za przestępstwa umyślne;
 • posiadają kategorię "A" zdolności do czynnej służby wojskowej, a ich aktualny stan zdrowia i zdolności fizyczne pozwalają na odbycie przeszkolenia;
 • są w wieku gwarantującym przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez kolejne minimum 10 lat od roku ukończenia przeszkolenia kursowego.

 

Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania na w/w kursy oficerski i podoficerski jest złożenie do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Sandomierzu pisemnego wniosku o odbycie ćwiczeń wojskowych w trybie ochotniczym w 2017 r.

WNIOSEK:

We wniosku należy podać:

 1. stopień wojskowy, imię i nazwisko, imię ojca,
 2. datę i miejsce urodzenia, numer PESEL,
 3. kod pocztowy i adres zamieszkania,
 4. kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej,
 5. aktualne miejsce pracy,
 6. wykształcenie, nazwę ukończonej szkoły, zawód wyuczony i wykonywany oraz inne kwalifikacje, w tym przydatne w czynnej służbie wojskowej.

UWAGA: Warunkiem ukończenia kursu z wynikiem pozytywnym jest zdanie egzaminów końcowych, w tym sprawdzianu ze sprawności fizycznej w konkurencjach ujętych w poniższych tabelach:

Szczegółowe normy znajdują się w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 2008r. (Dz. U. Nr 215 poz. 1364). Normy należy przyjąć dla I grupy wiekowej dla żołnierzy zajmujących stanowiska dowódców pododdziałów.

NORMY ZALICZENIA PRZEDMIOTU WYSZKOLENIE FIZYCZNE

MĘŻCZYŹNI

KOBIETY

Uczestnikom kursów przysługują wszystkie uprawnienia przysługujące żołnierzom rezerwy uczestniczącym w ćwiczeniach wojskowych.

Termin stawiennictwa do odbycia przeszkolenia kursowego do godz. 09:00 w dniu rozpoczęcia kursu.

UWAGA:

 • głównym celem szkolenia kursowego jest gromadzenie odpowiednio rezerw osobowych na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych RP,
 • otrzymanie stopnia oficerskiego, podoficerskiego w rezerwie nie stanowi podstawy do powołania do zawodowej służby wojskowej, niemniej jednak nie można wykluczyć, że tacy żołnierze mogą zostać powołani do okresowej lub zawodowej służby wojskowej zgodnie z potrzebami Sił Zbrojnych RP.

Szczegółowa informacja o kursach:
 • w WKU w Sandomierzu
 
 • pod nr tel. 261-514-835