Strona Główna BIP Strona Główna
Zasady rekrutacji
 

INFORMACJE OGÓLNE

Do służby kandydackiej poszukiwane są osoby, które sprawność fizyczną łączą z odpowiednimi cechami charakteru. Osoby otwarte na wyzwania, spełniające kryteria niezwykle trudnej i wymagającej zdeterminowania służby w Wojskach Specjalnych. Poszukiwani są kandydaci, którzy są w stanie sprostać wieloetapowej kwalifikacji w czasie procesu naboru oraz, co równie ważne, chcą stale rozwijać i podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności.

Służba w Siłach Specjalnych związana jest z nieustannym przystosowywaniem się do stale zmieniającej się rzeczywistości, warunków prowadzenia działań i nowych zagrożeń. Kandydaci (elewi), którzy zakończą 6-miesięczne szkolenie z wynikiem pozytywnym, będą powołani do służby zawodowej na stanowiskach szeregowych zawodowych w Jednostkach Wojsk Specjalnych.

O powołanie do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia mogą ubiegać się osoby zainteresowane, posiadające uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego. Jednocześnie osoby te muszą spełniać warunki określone w art. 124 ust. 2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2016 poz. 1726) oraz posiadać świadectwo ukończenia gimnazjum.

Harmonogram i tryb przyjmowania kandydatów do Ośrodka Szkolenia oraz przebieg rekrutacji kandydatów określają: Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2016 poz. 1726) oraz rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1627).

Informacje o procesie rekrutacji zamieszczone są na stronie internetowej Jednostki Wojskowej Komandosów.

 

 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ OPIS PRZEBIEGU REKRUTACJI

I. Diagram przebiegu rekrutacji:

II. Wymagania dotycząca kandydatów:

 1. O powołanie do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia mogą ubiegać się osoby zainteresowane, posiadające uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego;
 2. Spełniające warunki określone w art. 124 ust. 2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2016 poz. 1726);
 • niekaralny sądownie,
 • posiada obywatelstwo polskie,
 • zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 • wiek co najmniej 18 lat.
 1. Ukończone gimnazjum - załączone świadectwo ukończenia gimnazjum do wniosku - warunek konieczny - w przypadku ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, studiów wyższych świadectwo lub dyplom dołączyć dodatkowo jako załącznik;
 2. Dodatkowe punktowane umiejętności jak np. znajomość języka obcego, prawo jazdy kat. C, C+E, inne kursy i szkolenia, dodatkowe uprawnienie oraz dodatkowe kwalifikacje (technik: informatyk/elektronik, gastronom, ratownik medyczny) oraz świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu studiów.

III. Inne ważne informacje:

 1. Ośrodek Szkolenia nie zapewnia przejazdu, wyżywienia oraz noclegów w czasie egzaminów;
 2. Za egzamin wstępny do Ośrodka Szkolenia opłaty nie są pobierane;
 3. Kandydaci mają obowiązek zarejestrować się na stronie internetowej Ośrodka Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów (planowane uruchomienie rejestracji elektronicznej - czerwiec 2016 r.);
 4. Egzamin będzie obejmował:
 • analizę ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum,
 • sprawdzian sprawności fizycznej,
 • rozmowę kwalifikacyjną.

Jego przebieg będzie regulował "Regulamin prowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz powoływania do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia", który zostanie opublikowany na stronie Ośrodka Szkolenia, po jego uzgodnieniu i podpisaniu.

 1. Planowany termin egzaminów przełom październik-listopad 2016 r. (szczegółowa informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej, po ustaleniu ilości kandydatów);
 2. Egzaminy będą przeprowadzane w JWK w Lublińcu;
 3. Warunkiem powołania osoby zakwalifikowanej do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia będzie podpisanie umowy określającej warunki zwrotu poniesionych kosztów na jej utrzymanie i naukę, zgodnie z art. 124 ust. 6 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
 4. Okres szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych w Ośrodku Szkolenia trwać będzie 6 miesięcy;
 5. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: luty/marzec 2017 r.;
 6. Podczas szkolenia elew otrzyma 468,80 PLN uposażenia netto (miesięcznie na rękę);
 7. Po pozytywnym ukończeniu kursu absolwent zostanie wyznaczony na stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia szeregowego zawodowego w jednej z Jednostek Wojsk Specjalnych;

IV. Kontakt:

 1. Adres:

Jednostka Wojskowa Komandosów - Ośrodek Szkolenia
ul. Sobieskiego 35
42-700 Lubliniec

 

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO OŚRODKA SZKOLENIA W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ KOMANDOSÓW

MĘŻCZYŹNI

KOBIETY

PUNKTACJA ZA UZYSKANĄ OCENĘ ŚREDNIĄ ZE SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ