Strona Główna BIP Strona Główna
SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE
 
BIURO SKARG I WNIOSKÓW
MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ (BSiW)
BSiW przyjmuje, w imieniu Ministra, obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w siedzibie Ministerstwa w Warszawie przy al. Niepodległości 218, w poniedziałki w godzinach 9:00 – 17:00 oraz w pozostałe dni robocze tygodnia w godzinach 8:30 – 14:30.
Istnieje możliwość przesłania skarg, wniosków, petycji, listów i pism za pośrednictwem skrzynki elektronicznej bsiw@mon.gov.pl
Nr telefonu do Biura Skarg i Wniosków: tel. 261-874-124, 22-826-72-64, faks: 261-874-490
SZEF WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO
w Kielcach
Przyjmuje w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy poniedziałek w godzinach 12:00 - 13:00 oraz 15:00 - 17:00 (a w przypadku, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy w dniu następnym) po uprzednim uzgodnieniu w sekretariacie pod numerem telefonu: 261-174-110, 261-174-111, 261-174-145.
WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ
w Sandomierzu
Przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, petycji, listów i pism w każdy poniedziałek (za wyjątkiem, gdy jest to dzień wolny od pracy) w godzinach 12:00 – 13:00 oraz 15:00 – 16:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjęcia pod numerami telefonów: 15 832-34-04 lub 261-514-820.

     Na podstawie art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r. każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jego zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
      Organizację, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji reguluje Rozdział 7 i 8 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz. U. z 2002r. Nr 5 poz.46) oraz ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1123).


Petycje, skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz pełnego adresu zamieszkania wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

PETYCJE

     Wojskowy Komendant Uzupełnień w Sandomierzu rozpatruje petycje na zasadach i trybie określonym w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1123).
Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
Petycja może być złożona w interesie:

  1. publicznym;
  2. podmiotu wnoszącego petycję;
  3. podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

  1. zmiany przepisów prawa,
  2. podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pisemnie na adres:

Wojskowa Komenda Uzupełnień
ul. Puławiaków 12
27-600 Sandomierz;
  • za pośrednictwem ePUAP;
  • faksem Nr 261 514 793;
  • osobiście w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sandomierzu, ul. Puławiaków 12.


Petycje, w których nie wskazano:

  • podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, oznaczenia każdego z tych podmiotów oraz osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję lub;
  • miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, miejsca zamieszkania lub siedziby każdego z tych podmiotów
pozostawia się bez rozpatrzenia.